Naar werk

Traject ‘Naar werk’

Wat verstaat het UWV onder het traject ‘Naar werk’?  

Onder het traject ‘Naar werk’ verstaat het UWV: Het uitvoeren van activiteiten die nodig zijn de kandidaat het werk weer te laten hervatten.

Voor welke doelgroepen heeft Arbeid en Verzuim een overeenkomst afgesloten?

Arbeid en Verzuim heeft met het UWV een overeenkomst afgesloten voor werkzoekenden met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA, WIA, WAO of WAZ) of een ZW-uitkering.

Voor wie zal Arbeid en Verzuim dit traject niet uitvoeren?

•       Werkzoekende met een Wajong-uitkering
•       Werkzoekende met een visuele beperking
•       Werkzoekende met een auditieve beperking
•       Werkzoekende die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheerst

Waar bestaat bij Arbeid en Verzuim het traject ‘Naar werk’ uit?

Elk (re-integratie)traject is maatwerk. Er zijn geen standaard en collectieve programma’s. Er is sprake van individuele begeleiding door een vaste re-integratiebegeleider. Het traject begint met een intakegesprek. De kandidaat maakt dan kennis met de re-integratiebegeleider. Dit gesprek vindt bij voorkeur bij de kandidaat thuis plaats. Indien de kandidaat dit niet wenst of hiervoor geen mogelijkheid heeft wordt een geschikte ruimte gehuurd door Arbeid en Verzuim.

Voor elk traject vindt er een inventarisatie plaats van achtergrond, beperkingen, opleiding, arbeidsverleden, vaardigheden, motivatie, doelstellingen, verwachtingen, interesses, gewenste functie, branche, regio, arbeidsvoorwaarden en eventuele benodigde opleiding.

Het uitgangspunt bij dit traject is dat de kandidaat in staat is om het werk te hervatten.

Vervolgens worden voor dit traject re-integratieactiviteiten aangeboden die gericht zijn op de concrete werkhervatting van de kandidaat in loon- of inkomensvormende arbeid. Het kan zowel gaan om werk in dienstbetrekking als werk als zelfstandig ondernemer.

De begeleiding en de aanpak in gesprekken is pragmatisch. De re-integratiebegeleider stimuleert en coacht de kandidaat, helpt markt- en baankansen te verkennen en creëert ingangen vanuit het eigen netwerk.

Als het gaat om werken in dienstbetrekking kan de begeleiding bestaan uit hulp bij het opstellen van een cv en het schrijven van een sollicitatiebrief. Maar ook het gebruik van internet en social media (voor het zoeken van vacatures, het plaatsen van cv’s en het benaderen van werkgevers), het aanleren van sollicitatievaardigheden en het verbeteren van verbale en non-verbale presentatievaardigheden.

Gezien de re-integratiebegeleider bij Arbeid en Verzuim tevens arbeidsdeskundige is wordt tijdens het traject ook vastgesteld of de belasting in het werk de belastbaarheid van de kandidaat niet overschrijdt. Indien het werk, vanwege specifieke beperkingen van de kandidaat en/of zijn sterk wisselend belastbaarheidspatroon, niet geheel passend is wordt gekeken of het werk met een taakaanpassing en/of voorziening geschikt te maken is. Tijdens het vrijwilligerswerk, (snuffel)stage of proefplaatsing worden de verrichte werkzaamheden regelmatig met de kandidaat en/of werkgever geëvalueerd en daar waar nodig bijgesteld. Voor gebruikmaking van vrijwilligerswerk, (snuffel)stage of proefplaatsing zal Arbeid en Verzuim namens de kandidaat toestemming vragen aan het UWV. Potentiële werkgevers worden spontaan of op verzoek van de kandidaat ingelicht over regelingen en/of subsidies.

Indien na werkhervatting blijkt dat de kandidaat nog begeleiding nodig heeft om de werkhervatting te laten voortduren, wordt tot en met het moment dat de werkhervatting aan de definitie van een plaatsing voldoet, nazorg verleent.

Wat is het eindresultaat van het traject ‘Naar werk?

Het eindresultaat van het traject ´Naar werk’ is de plaatsing van de kandidaat in een dienstbetrekking of als zelfstandig ondernemer. Er is sprake van een plaatsing als de werkhervatting tenminste 3 aaneengesloten maanden heeft geduurd.

Wie voert het re-integratietraject uit?

De re-integratiebegeleider, die tevens register arbeidsdeskundige is.

Verslaglegging en termijn

Na datum dagtekening opdracht wordt binnen 28 kalenderdagen het re-integratieplan opgemaakt. Tussentijds wordt gerapporteerd als er iets bijzonders te vermelden valt. De maximale bemiddelingstermijn en begeleidingsuren worden vooraf door het UWV vastgesteld. Bij afsluiting van het traject wordt de eindrapportage opgemaakt.