re-integratietraject

Re-integratie

Wat is re-integratie?

Re-integratie betekent letterlijk ‘weer laten functioneren’. Een re-integratietraject is het geheel aan activiteiten die er op zijn gericht om werknemers of werkzoekenden terug te laten keren in het arbeidsproces.

Wanneer re-integratie 1e spoor?

Wanneer een werknemer door ziekte of gebrek is uitgevallen voor zijn eigen functie, dient onderzocht te worden of en hoe de zieke werknemer weer aan de slag kan in het eigen bedrijf. Dat kan in dezelfde functie, maar ook in een functie die beter past bij zijn mogelijkheden en beperkingen. Pas als duidelijk is dat terugkeer op welke functie dan ook in het eigen bedrijf geen reële optie is, komt een werkplek elders in beeld. Het traject naar mogelijkheden om de werknemer terug te laten keren in eigen, ander of aangepast werk in eigen bedrijf wordt re-integratie 1e spoor genoemd. Het arbeidsdeskundig onderzoek geeft onder andere uitsluitsel over de vraag of terugkeer binnen het eigen bedrijf een reële optie is.

Wanneer re-integratie 2e spoor?

Wanneer uit arbeidsdeskundig onderzoek blijkt dat er voor de zieke werknemer geen mogelijkheden zijn om terug te keren in eigen, ander of aangepast werk in het eigen bedrijf. In dat geval dienen werkgever en werknemer op zoek te gaan naar ander passend werk buiten het eigen bedrijf. Voor het begeleiden van deze werknemer naar passend werk kan door de werkgever of het UWV een traject worden ingezet. Dit traject wordt re-integratie 2e spoor genoemd.

Als er geen sprake meer is van een werkgever kan het UWV in sommige gevallen een ZW-uitkering betalen (bijvoorbeeld als er sprake is van een uitzendkracht of als het contract van werknemer afloopt tijdens ziekte of als er sprake is van een WW-uitkering). Het UWV heeft dan de re-integratieverplichting en kan hiervoor re-integratiedienstverlening bij re-integratiebedrijven waar zij een overeenkomst mee hebben inkopen. Voor meer informatie ga naar re-integratie UWV.

Wanneer re-integratie 3e spoor?

Wanneer een werknemer gedurende 2 jaar ziek is geweest volgt de WIA keuring bij het UWV. Als uit deze keuring blijkt dat er door arbeidsongeschiktheid sprake is van 35% of meer loonverlies, komt de werknemer in aanmerking voor een WGA-uitkering (Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). De kosten voor de WGA-uitkering worden gedragen door het UWV of door de werkgever in geval deze eigenrisicodrager is. Voor het begeleiden van deze werknemer naar passend werk kan door de werkgever of het UWV een traject worden ingezet. Dit traject wordt re-integratie 3e spoor genoemd.

Waarom een re-integratietraject 2e of 3e spoor inzetten?

Wanneer er sprake is van een werknemer die door ziekte of gebrek is uitgevallen, dient de werkgever, in het kader van de Wet verbetering poortwachter (Wvp), te voldoen aan re-integratieverplichtingen. Indien er geen adequaat re-integratietraject, zowel 1e als 2e spoor, is ingezet kan de werkgever een loonsanctie van het UWV krijgen.

Daarnaast geldt voor (grote en middelgrote) werkgevers die via het UWV zijn verzekerd dat, voor elk jaar dat de werknemer een WGA-uitkering ontvangt, zij gedurende maximaal 10 jaar over de gehele loonsom een hogere gedifferentieerde premie moeten betalen. Voor (grote en middelgrote) werkgevers die eigenrisicodrager zijn geldt dat, voor elk jaar dat de werknemer een WGA-uitkering ontvangt, zij gedurende maximaal 10 jaar de bruto WGA-uitkering betalen. Daardoor kan een 2e of 3e spoor traject voor werkgevers een forse besparing opleveren.

Wie voert het re-integratietraject uit?

De re-integratiebegeleider die tevens gecertificeerd register arbeidsdeskundige is.

Waar bestaat bij Arbeid en Verzuim het re-integratietraject uit?

Elk re-integratietraject is maatwerk. Er zijn geen standaard en collectieve programma’s. De kandidaten worden dan ook individueel begeleid. Elk re-integratietraject begint met een intake-gesprek. De kandidaat maakt dan kennis met de persoonlijke re-integratiebegeleider. Dit gesprek vindt bij voorkeur bij de kandidaat thuis plaats. Vervolgens vindt er een inventarisatie plaats van achtergrond, beperkingen, opleiding, arbeidsverleden en vaardigheden. Maar ook van motivatie, doelstellingen, verwachtingen, interesses, gewenste functie, arbeidsvoorwaarden, regio en eventuele benodigde opleiding.

De begeleiding en de aanpak in gesprekken is pragmatisch. De re-integratiebegeleider stimuleert en coacht de kandidaat, helpt markt- en baankansen te verkennen en creëert ingangen vanuit het eigen netwerk.

De begeleiding bestaat uit een mix van bewustwording en vertaling van sterke en zwakke punten, netwerken, hulp bij het opstellen van een cv en het schrijven van een sollicitatiebrief. Maar ook het gebruik van internet en social media (voor het zoeken van vacatures, het plaatsen van cv’s en het benaderen van werkgevers), het aanleren van sollicitatievaardigheden en het verbeteren van verbale en non-verbale presentatievaardigheden.

Er wordt met de kandidaat afgesproken wat de re-integratiebegeleider gaat doen en wat de kandidaat zelf gaat doen. Deze afspraken worden in het trajectplan vastgelegd. Gedurende het traject zal de kandidaat actief mee dienen te werken aan sollicitatieactiviteiten die de kans op werk vergroten.

Desgewenst kan voor het re-integratietraject als werkoriëntatie het instrument Loopbaanverkenner worden ingezet. De Loopbaanverkenner is een online assessment en creëert bewustwording bij kandidaten. Hierdoor krijgen kandidaten inzicht in hun positie en kansen binnen de organisatie of op de arbeidsmarkt.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de Loopbaanverkenner heeft de kandidaat ook de beschikking over een online vacaturebank. Hierin worden maandelijks duizenden vacatures geplaatst, ontdubbeld en verouderde vacatures verwijderd. De module geeft een beeld van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Indien er plaatsingsmogelijkheden zijn zal de nieuwe werkgever worden geïnformeerd over de geschiktheid van de kandidaat voor het nieuwe werk, subsidiemogelijkheden en over proefplaatsing en detacheringsconstructies. Bij plaatsing zal met de nieuwe en oude werkgever overleg plaatsvinden over de aard van het contract en de verdiensten. Ook zal worden geadviseerd over de afwikkeling van het oude dienstverband. Na plaatsing zal gedurende twee maanden nazorg plaatsvinden.

Op basis van het geformuleerde in het trajectplan wordt de kandidaat bemiddeld en begeleid naar een nieuwe baan.

Verslaglegging en termijn

Na datum aanmelding wordt, binnen 20 werkdagen, het trajectplan opgemaakt. Tussentijds wordt gerapporteerd als er iets bijzonders te vermelden valt. De maximale bemiddelingstermijn wordt vooraf in samenspraak vastgesteld. Bij afsluiting van het traject wordt de eindrapportage opgemaakt.

Contact

Nieuwsgierig geworden wat Arbeid en Verzuim voor uw bedrijf kan betekenen? Kijk verder op deze website of neem direct contact op.