Werkfit maken

Traject: ‘Werkfit maken’

Wat verstaat het UWV onder het traject ‘Werkfit maken’?

Onder het traject ‘Werkfit maken’ verstaat het UWV: Het uitvoeren van activiteiten die nodig zijn de kandidaat geschikt te maken om het werk weer te kunnen hervatten.

Uit welke onderdelen kan het traject ‘Werkfit maken’ bestaan?

1.    Versterken van de werknemersvaardigheden
2.    Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit
3.    Arbeidsmarktpositie in beeld brengen (werkoriëntatie)

1.    Versterken van de werknemersvaardigheden

Deze activiteit zal worden ingezet als de kandidaat langer uit het arbeidsproces is en evenmin actief is in andere maatschappelijke verbanden. Deze activiteit is erop gericht de kandidaat arbeidsritme op te laten bouwen, te leren onder leiding en toezicht te werken en te leren taken en opdrachten (zelfstandig) uit te voeren.

2.    Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit

Deze activiteit zal worden ingezet om de fysieke en psychische weerbaarheid van de kandidaat te verhogen. De kandidaat leert om te gaan met zijn belemmeringen. Het gaat daarbij om diverse belemmeringen, zoals: rouwverwerking, (faal)angst, vergroten van inzicht in eigen kunnen, grenzen aangeven, etc.

3.     Arbeidsmarktpositie in beeld brengen

Deze activiteit zal worden ingezet om de kandidaat te ondersteunen bij het verkrijgen van een realistische kijk op zijn capaciteiten en vaardigheden in relatie tot de arbeidsmarkt. Hiervoor wordt het instrument de Loopbaanverkenner (een online assessment) ingezet. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de Loopbaanverkenner heeft de kandidaat ook de beschikking over een online vacaturebank. Hierin worden maandelijks duizenden vacatures geplaatst, ontdubbeld en verouderde vacatures verwijderd. Deze module geeft een beeld van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Daarnaast wordt de kandidaat ondersteunt bij een zoekrichting die past bij zijn opleiding, interesses, affiniteiten en werkervaring. Dit wordt afgezet tegen functies en beroepen waar vacatures zijn in sectoren/beroepsrichtingen. Hierbij wordt zoveel als mogelijk kennis van en over de (regionale) arbeidsmarkt en concrete vacatures bij individuele werkgevers meegenomen.
Het beoogde werk in Dienstbetrekking dan wel als zelfstandig ondernemer sluit aan bij de belastbaarheid (bijv. aan het aantal te werken uren per dag, de maximale reistijd, de werkplek of de omgeving van de werkplek) van de kandidaat. Bekijk voor meer informatie werkoriëntatie.

Voor welke doelgroepen heeft Arbeid en Verzuim een overeenkomst afgesloten?

Arbeid en Verzuim heeft met het UWV een overeenkomst afgesloten voor werkzoekenden met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA, WIA, WAO of WAZ) of een ZW-uitkering.

Voor wie zal Arbeid en Verzuim dit traject niet uitvoeren?

•      Werkzoekende met een Wajong-uitkering
•      Werkzoekende met een visuele beperking
•      Werkzoekende met een auditieve beperking
•      Werkzoekende die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheerst

Waar bestaat bij Arbeid en Verzuim het traject ‘Werkfit maken’ uit?

Elk (re-integratie)traject is maatwerk. Er zijn geen standaard en collectieve programma’s. Er is sprake van individuele begeleiding door een vaste re-integratiebegeleider. Het traject begint met een intakegesprek. De kandidaat maakt dan kennis met de re-integratiebegeleider. Dit gesprek vindt bij voorkeur bij de kandidaat thuis plaats. Indien de kandidaat dit niet wenst of hiervoor geen mogelijkheid heeft wordt een geschikte ruimte gehuurd door Arbeid en Verzuim.

Voor elk traject vindt er een inventarisatie plaats van achtergrond, beperkingen, opleiding, arbeidsverleden, vaardigheden, motivatie, doelstellingen, verwachtingen, interesses, gewenste functie, branche, regio, arbeidsvoorwaarden en eventuele benodigde opleiding. Daarnaast worden individuele factoren in de persoonlijke of levenssfeer die de kandidaat hinderen om aan het werk te gaan in kaart gebracht zoals: vervoer, kinderopvang, schulden, antecedenten, gebrek aan werknemersvaardigheden (o.a. geen arbeidsritme), gebrek aan persoonlijke effectiviteit (o.a. (faal)angst), gebrek aan assertiviteit (o.a. geen ‘nee’ kunnen zeggen), gebrek aan zelfmanagement (o.a. geen grenzen kunnen aangeven) etc. in een trajectplan vastgelegd.

Om de kandidaat beter te kwalificeren c.q. toe te rusten voor de arbeidsmarkt wordt hem tijdens het traject geleerd om te gaan met individuele factoren die hem hinderen om aan het werk te gaan. Er wordt niet gebruik gemaakt van één bepaalde gesprekstechniek, instrument of methode. Dit verschilt van kandidaat tot kandidaat en is mede afhankelijk van de verschillende drempels die de kandidaat ervaart voordat hij weer in staat is deel te nemen aan het arbeidsproces.

Indien de kandidaat langere tijd uit het arbeidsproces is wordt gezocht naar een werkplek om zijn werknemersvaardigheden te versterken en arbeidsritme op te doen. Dit kan zijn in de vorm van vrijwilligerswerk of (snuffel)stage. Het streven is de werkplek aan te laten sluiten bij de werkzaamheden die de kandidaat in de toekomst wil gaan verrichten. Door middel van deze werkplek leert de kandidaat onder leiding en toezicht te werken en taken en opdrachten (zelfstandig) uit te voeren.

Gedurende het traject voert de kandidaat relevante opdrachten uit en maakt hij een actieplan op. In het plan bedenkt de kandidaat welke acties hij gaat ondernemen om zijn doel te bereiken. Dit plan wordt tijdens het laatste gesprek besproken en als bijlage bij de eindrapportage gevoegd.

Wat is het eindresultaat van het traject ‘Werkfit maken’?

Het eindresultaat van het traject ´Werkfit maken’ is dat de kandidaat – eventueel na het volgen van een scholing – weer aan het werk kan. Dit betekent niet automatisch dat de belemmeringen niet meer bestaan. Het gaat erom dat de kandidaat met deze belemmeringen heeft leren omgaan.

Wie voert het traject uit?

De re-integratiebegeleider, die tevens register arbeidsdeskundige is.

Verslaglegging en termijn

Na datum dagtekening opdracht wordt binnen 28 kalenderdagen het re-integratieplan opgemaakt. Tussentijds wordt gerapporteerd als er iets bijzonders te vermelden valt. De maximale bemiddelingstermijn en begeleidingsuren worden vooraf door het UWV vastgesteld. Bij afsluiting van het traject wordt de eindrapportage opgemaakt.

Vervolg

Wanneer de kandidaat weer geschikt is om aan het werk te gaan, maar nog geen baan heeft, kan het UWV het traject ‘Naar werk’ inkopen.

Voor meer informatie ga naar ‘Naar werk’